โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
งบกลางปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010530
ชื่อโครงการ :
โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
หน่วยงาน :
โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/11/2563 เวลา 09:55:39 พริศการ จันทรโรทัย
 • 200/3 : 06/11/2563 เวลา 09:53:25 พริศการ จันทรโรทัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/10/2562
  ดำเนินการ
  06/11/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.34% 33.45% 49.58% 65.73% 81.89% 98.05% 98.38% 98.70% 99.03% 99.35% 99.68% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 4.95% 5.27% 14.13% 14.13% 14.13% 14.13% 14.13% 14.13%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.34% 32.78% 49.19% 65.64% 82.13% 98.65% 98.88% 99.10% 99.32% 99.54% 99.77% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.05% 7.95% 11.51% 11.51% 11.51% 11.51% 11.51% 11.51%