โครงการ บสย.SMEs สร้างไทย

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
งบกลางปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010540
ชื่อโครงการ :
โครงการ บสย.SMEs สร้างไทย
หน่วยงาน :
โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : (ยังไม่บันทึกข้อมูล)
 • 200/3 : (ยังไม่บันทึกข้อมูล)
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  31/10/2562
  ดำเนินการ
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%