หน้าแรกของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

การ Login เข้าใช้งานระบบ

การรายงานผลในกองทุน สสว.
เมนูวางแผน
โครงการ
1. การบันทึกข้อมูลโครงการใหม่
2. การบันทึกกิจกรรมของโครงการ
3. การบันทึกผลผลิต/ ผลลัพธ์/ แผนการดำเนินงาน
4. การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินของกิจกรรม
5. การพิมพ์รายงาน สสว.
6. การแก้ไขข้อมูลโครงการ
7. การลบข้อมูลโครงการ

เมนูนำเข้าผลโครงการ
1. การบันทึกข้อมูลรายงานผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลการดำเนินงานของกิจกรรม
2. การบันทึกผลการใช้จ่ายเงินของกิจกรรม
3. การแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
4. การแนบไฟล์รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
5. การบันทึก สสว.400
6. การบันทึกข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
7. การพิมพ์รายงาน สสว.

ข้อมูลผู้รับบริการ
1. การบันทึกข้อมูลโครงการ
2. การกำหนด ISSUE/ SUB ISSUE/ ACTIVITY
3. การบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
4. การบันทึกสถานะผู้เข้าร่วมโครงการ
5. การเรียกดูข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)