หน้าแรกของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

การ Login เข้าใช้งานระบบ

เมนูวางแผนโครงการ
1. การบันทึกข้อมูลโครงการใหม่
2. การบันทึกกิจกรรมของโครงการ
3. การบันทึกแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงินของกิจกรรม
4. การบันทึกผลผลิตของโครงการ
5. การบันทึกผลลัพธ์ของโครงการ
6. การแก้ไขข้อมูลโครงการ
7. การลบข้อมูลโครงการ

เมนูนำเข้าผลโครงการ
1. การบันทึกผลการดำเนินงานของกิจกรรม /แผนการใช้จ่ายเงินของกิจกรรม
2. การบันทึกข้อมูลรายงานผลผลิต/ ข้อมูลรายงานผลลัพธ์
3. การบันทึกข้อเสนอแนะ

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)