หน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (มหาชน)
หน่วยงานราชการ
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมการท่องเที่ยว
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมยุโรป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสรรพกร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมอาเซียน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การคลังสินค้า
องค์การจัดการน้ำเสีย
องค์การตลาด
องค์การเภสัชกรรม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยงานเอกชน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด
บริษัทไม้อัดไทย จำกัด
บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันพลาสติก
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันยานยนต์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สถาบันอาหาร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมเครื่องหนังไทย
สมาคมเซรามิกส์ไทย
สมาคมธุรกิจแฟรนไซส์และเอสเอ็มอีไทย
สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
สมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกไทย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
สมาคมรับช่วงการผลิตไทย
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสนับสนุน หนังสือไปถึงสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ(คก.)
ฝ่ายติดตามและประเมิรผลคลัสเตอร์(ผตป.)
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
กลุ่มงานบริหาร
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารกลาง
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs(ทป.)
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs(อล.)
กลุ่มอำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนสื่อสารองค์กร