จำนวนผู้เยี่ยมชม : 0002943  
ค้นหา

งบประมาณภาพรวม (บาท)
0.00
งบบูรณาการ (บาท)
0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น (บาท)
0.00

งบประมาณตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ จำแนกตามกระทรวง

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ จำแนกตามหน่วยงาน

สถานะการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.
สถานะการรายงานผล
สีแดง ยังไม่รายงานผล
สีเหลือง รายงานผลหลังวันที่ 10
สีเขียว รายงานผลภายในวันที่ 10
%ภาพรวมการเบิกจ่ายและผูกพัน
ภาพรวมการเบิกจ่ายและผูกพัน 100.00%
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)