จำนวนผู้เยี่ยมชม : 0003119  
2015 2016 2017
Number of SMEs
SMEs (number) 2,765,986.00 3,004,679.00 3,046,793.00
SMEs to total (%) 99.72 99.72 99.78
SME growth (%) 1.10 8.60 1.40
Trade (% to SMEs) 42.30 41.70 41.60
Service (% to SMEs) 38.10 39.60 39.60
Manufacturing (% to SMEs) 18.30 17.30 17.30
Employment of SMEs
SME Employees (people) 10,749,735.00 11,747,093.00 12,155,647.00
SMEs to total (%) 80.44 79.50 82.22
SMEs growth(%) 2.37 9.28 3.48
Trade (% to SMEs) 31.40 31.50 30.30
Service (% to SMEs) 45.20 46.00 41.70
Manufacturing (% to SMEs) 22.80 21.90 21.50
SME Contribution to GDP
Nominal GDP of SMEs (THB bil.) 5,678,957.00 6,115,402.00 6,551,718.00
SME Contribution to GDP (%) 41.31 42.08 42.40
GDP composition of SMEs (% to SME GDP)
Mining 1.37 1.18 1.12
Manufacturing 23.56 23.27 22.89
Constuction 5.53 5.44 5.03
Trade and maintenace 28.62 29.19 29.86
Service 40.71 40.70 40.90
Electricity,gps,and water supply 0.21 0.21 0.20
SME Export and Import
SME export (THB bil.) 1,978,391.44 2,190,550.40 1,990,419.71
SME import (THB bil.) 2,382,245.29 2,445,832.98 2,382,921.34
SMEs to total exports (THB bil.) 27.38 29.01 24.86
SMEs to total imports (THB bil.) 34.49 35.51 31.41
SMEs export growth (THB bil.) 2.90 10.72 -9.14
SMEs import growth (THB bil.) 7.00 2.67 -2.57