วัตถุประสงค์

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ภายใต้ชื่อ www.data-sme.com ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการส่งเสริม SME รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำนักงานฯ จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ข้อมูลการส่งเสริม SME เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา SME ของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน SME ไทย ให้เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย

    ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลผลการส่งเสริม SME จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ข้อมูลผู้รับบริการที่ได้รับความช่วยเหลือจากการส่งเสริม SME มาดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลเป็นผลการส่งเสริม SME ในภาพรวม เพื่อให้ทราบถึงผลการส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือ SME ทั้งในมิติด้านงบประมาณ มิติด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มิติด้านพื้นที่ มิติด้านการให้ความช่วยเหลือ SME ตามกลุ่มธุรกิจ หรือประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ และมิติอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา SME ของประเทศ พร้อมกับเผยแพร่ผลการส่งเสริม SME ให้แก่สาธารณชนรับรู้ รับทราบผลการส่งเสริม SME ที่เป็นกลไกที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญแก่ SME มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SME เท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME โดยมีรายละเอียดดังนี้

    เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้ว กล่าวคือ ต้องได้รับการอนุมัติหรือยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุไม่เกินสิบปีต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน หากเป็นเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี เด็กอาจให้ความยินยอมเองได้ในเรื่องเล็ก ๆ ที่สมควรได้ หากเป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองเสมอ กรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากทายาท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ของ สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ได้แก่ ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) ทั้งนี้ หมายรวมถึง หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

    2. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    1. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เท่านั้น

    2. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

    3. ในกรณีที่ สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานฯ เป็นต้น สำนักงานฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานฯ เท่านั้น

    4. การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือ Web browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานได้อีกต่อไป กรณีที่เลือกใช้ “คุกกี้” แล้วจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานฯ เพื่อออกรายงานที่สำคัญและยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานฯ ต่อไป


    ในกรณีที่ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทรศัพท์ : 1301